Home » Essential 25000 English-Filipino Law Dictionary by Nam Nguyen
Essential 25000 English-Filipino Law Dictionary Nam Nguyen

Essential 25000 English-Filipino Law Dictionary

Nam Nguyen

Published
ISBN :
ebook
5702 pages
Enter the sum

 About the Book 

The Essential 25000 English-Filipino Law Dictionary is a great resource anywhere you go- it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of Law words with definitions. This eBook is anMoreThe Essential 25000 English-Filipino Law Dictionary is a great resource anywhere you go- it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of Law words with definitions. This eBook is an easy-to-understand guide to Law terms for anyone anyways at any time. The content of this eBook is only to be used for informational purposes and an invaluable legal reference for any legal system. Its always a good idea to consult a professional lawyer or attorney with legal issues.Ang mahahalagang 25000 English-Filipino Dictionary Law ay isang mahusay na mapagkukunan sa kahit saan ka pumunta- ito ay isang madaling tool na ito ay ang mga salita lamang ng gusto mo at kailangan! Ang buong diksyunaryo ay isang alpabetikong listahan ng Law salita na may kahulugan. EBook na ito ay isang madaling-maintindihan ang gabay upang Law tuntunin para sa sinuman anyways sa anumang oras. Ang nilalaman ng eBook ay lamang na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon at isang napakahalaga legal reference para sa anumang mga legal na sistema. Ito ay palaging isang magandang ideya na kumunsulta sa isang propesyonal na abugado o abogado na may legal na isyu.